Havex B.V.
Engelandweg 35
4389 PC Vlissingen
Hitachi Transport System
Prestwickweg 62
1118 LB Schiphol