Havex B.V.
Engelandweg 35
4389 PC Vlissingen
Herfurth Logistics B.V.
Waalhaven Z.z. 12
3088 HH Rotterdam
Hitachi Transport System
Prestwickweg 62
1118 LB Schiphol